021-88694398-22896241-26640425-44324690

مسکونی

shadow

اداری

shadow

تجاری

shadow

آشپزخونه

shadow

پروژه های برچسته

7
9
18
x-570e38355c239
shadow
eecf4232655731.5605c3ac91e23
shadow

طراحی داخلی (Interior Design) که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده،بهینه­ سازی فضاهای داخلی ساختمان­ ها به منظور انجــام فعالیت­ های روزمره یعنی زندگی و کار اســـت.بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می شود. این فضاها محیطی را ایجاد می­کنند که پاسخ­گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیت­های ما در آن صورت می­گیرد.همچنین آنچه به یک بنا روح می­بخشــد، فضای داخلی آن اســـت. بنابراین می­توان گفت کیفیت فضـــای داخلی ازیک طرف تأثیر مســـتقیمی بر نحـــوه انجـــام فعالیت­های ما در آن دارد و از طرف دیـــگر نگرش، احـــوال وشخصیت ما را تحت تأثیر قرار می­دهـــد.بر این اســاس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت­سازی زندگی در آن است.فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استــــفاده نیست ویا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت